IT技术教程

IT技术教程

jquery 插件学习(一)

时间:2018.09.13 编辑:admin

言归正传拉,开始跟我学习吧:); 1.jquery自定义了 jQuery.extend()和jQuery.fn.extend()方法,其中,jQuery.extend()方法能够创建全局函数或者选择器,而jQuery.fn.extend()能够创建jQuery对象方法。在这里啰嗦讲下:这2个方法,都包含一个参数,改参数仅接受名/值对结构的对象,其中名表示函数或方法名,而值表示函数体。 复制代码 代码如下: jQuery.extend({ minValue : function(a,b){ return a>b? b:a; }, maxValue : function(a,b){ return a<b? b:a; }, }) 复制代码 代码如下: <script> $(function(){ $('input').click(function(){ var a = prompt("请输入一个值"); var b = prompt("请输入一个值"); var c = jQuery.minValue(a,b); var d = jQuery.maxValue(a,b); alert("你输入的最小值:"+c+"n你输入的最大值:"+d); }); }); <script> <input type="button" value ="jQuery插件测试" /> 在实际开发中,jQuery.extend()方法,为插件方法传递系列选项结构的参数。 复制代码 代码如下: function fn(options){ var options = jQuery.extend({name1: value1,name2 :value2,name3 : value3},options); //函数体 } 调用: fn({name1:value2,name2:jine,name3:hx});//覆盖新值 fn({name4:value2,name5:jine,});//添加新选项 fn();//保持默认值 未完待续。

本文源自: 环亚AG娱乐